↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || ↠ PDF Download by ☆ Uroob

By Uroob | Comments: ( 841 ) | Date: ( Jun 06, 2020 )

from the blurb from the blurb


 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 414
 • Format: Paperback

About Author:

Uroob

P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum SundaranmarumComments കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

 • Gokul

  Some books bring a smile on our face. Ths is one of such books. Simple & Beutiful.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || ↠ PDF Download by ☆ Uroob
  414 Uroob
 • thumbnail Title: ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || ↠ PDF Download by ☆ Uroob
  Posted by:Uroob
  Published :2020-03-27T17:59:43+00:00