Free Download [Suspense Book] ✓ 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - by Emre Kongar ↠

By Emre Kongar | Comments: ( 108 ) | Date: ( Feb 25, 2020 )

Siyasal slam T rkiye de nas l geli ti G neydo u sorununun k k nde ne yat yor Avrupal T rkler nas l ortaya kt Ekonomik kalk nman n neresindeyiz Demirel in, zal n, iller in siyasetteki rolleri nedir 21 Y zy lda T rkiye yi hangi sorunlar bekliyor ABD nin etkisi gelecekte ne olacak Ordu nun siyasal ya amdaki yeri g leniyor mu Gecekondula ma s reci lkeyi nas l pen esSiyasal slam T rkiye de nas l geli ti G neydo u sorununun k k nde ne yat yor Avrupal T rkler nas l ortaya kt Ekonomik kalk nman n neresindeyiz Demirel in, zal n, iller in siyasetteki rolleri nedir 21 Y zy lda T rkiye yi hangi sorunlar bekliyor ABD nin etkisi gelecekte ne olacak Ordu nun siyasal ya amdaki yeri g leniyor mu Gecekondula ma s reci lkeyi nas l pen esine al yor Gelir da l m bozuklu u gelece imizi nas l etkileyecek B y k sermaye, lkenin gelece ini nas l bi imlendirecek Demokratikle me ka n lmaz m Prof Kongar bu sorular n yan tlar n , Osmanl dan Atat rk e, Atat rk ten 21 Y zy l a dek ele ald bir de i im s reci i inde ar yor.


 • Title: 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
 • Author: Emre Kongar
 • ISBN: 9789751406248
 • Page: 488
 • Format: Paperback

About Author:

Emre Kongar

Emre Kongar, 13 Ekim 1941 de stanbul da do du Annesi Mesude Kongar Zapyon K z Lisesi nde ve i li Terakki Lisesi nde felsefe retmenli i yapm t , babas hsan Kongar da Pertevniyal Lisesi ve i li Terakki Lisesi nin felsefe retmenlerindendi Kongar, 1959 da i li Terakki Lisesi nden mezun olduktan sonra Siyasal Bilgiler Fak ltesi nin Maliye ve ktisat B l m ne girdi Buradan 1963 te mezun oldu Ba ar l bir renci olan Kongar, 1964 y l nda Birle mi Milletler den kazand burs ile Michigan niversitesi Sosyal al ma Y ksekokulu na kaydoldu 1966 da okulu bitirdi ve master derecesine sahip oldu renim hayat n Amerika da tamamlad ktan sonra T rkiye ye d nen Kongar, Hacettepe niversitesi ne akademisyen olarak girdi Bir yandan da N fus Et dleri Enstit s nde al t niversitede Sosyal al ma Y ksekokulu nu kurdu Akademik anlamda y kselmeye devam etmek isteyen Kongar, zmir de Kentsel Aile konulu doktora tezini verdi ve doktor nvan n ald.Akademik hayata 1972 y l nda askerlik yapmak i in ara veren Kongar, 1974 te Hacettepe niversitesi ne geri d nd 1976 da Toplumsal De i me Kuramlar tezi ile do entlik nvan n ald Ayn y l Turizm ve Tan tma Bakanl nda ba lad dan manl k g revini 1979 a kadar s rd rd Ayn zamanda Milli E itim Bakanl nda da dan manl k yapt , Gen lik ve Spor Bakanl i in bir proje haz rlad K lt r Bakanl nda da K lt r Y ksek Kurulu yesiydi.1981 de, Atat rk ve Devrim Kuramlar tezi ile profes rl k nvan n alan Kongar, 1983 y l nda niversiteden, askeri rejimin etkilerini protesto etmek amac yla istifa etti Bu s rada H rriyet Gazetesi nde dan manl k yapmaya ba lad Ayr ca Amerika da yay nlanan International Journal of Sociology of Family ve American Journal of Political and Military Sociology adl dergilerin kurullar nda da dan manl k yapt.1987 de KAMAR adl kamuoyu ara t rma irketini kurdu ve 1991 de buradaki g revinden ayr ld 1992 1995 y llar aras nda K lt r Bakanl nda M ste ar olarak g rev yapt 1992 y l da k sa bir sure T SES te genel sekreter olarak al t.1996 da akademisyen olarak geri d nd Hacettepe niveritesi nden Y ld z Teknik niversitesi ne atand ve buradaki g revine 1997 de ba lad Ayn y l stanbul niversitesi nde de retim yeli i yapt e itli gazetelerin d l j rilerinde bulundu.Kongar n ald d ller yleydi 1977 de T rkiye nin Toplumsal Yap s kitab yla T rk Dil Kurumu Bilim d l , 1979 da Toplumsal De i me Kuramlar ve T rkiye Ger e i kitab yla Sedat Simavi Vakf Sosyal Bilim d l , 15 Ocak 1996 da Federal Almanya Devleti taraf ndan st n Hizmet Madalyas B y k Liyakat Ha , 1 ubat 1996 da talya Devleti Commandatore Madalyas , 15 ubat 1996 da Polonya Devleti Commandor Ni an , 1998 de 21 Y zy lda T rkiye kitab yla Ayd n Do an Sosyal ve Be eri Bilimler d l , ayn y l Nokta Dergisi nin Doruktakiler d l ve stanbul niversitesi Y l n leti imcisi d l , 2001 de K zlar ma Mektuplar kitab yla Marmara niversitesi En Be enilen Kitap d l , 2003 te Y ld z Teknik niversitesi ve stanbul niversitesi nin En Be enilen Yazar d lleri ne lay k g r ld.Kongar, yazarl k y n yle de ne km , onlarca kitap yazm t r En son 2006 tarihli Tarihimizle Y zle mek adl kitab n karm , geni kitleler taraf ndan b y k ilgi g rm t r u anda bir televizyon kanal nda Mehmet Barlas la birlikte Yorum Fark adl tart ma program n sunmaktad r Evli ve ocukludur.Comments 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Emre

  Bence liselerde ders kitabi olarak okutulmasi gerekir. Gunumuzun toplumsal durumunu yillar oncesinden ne kadar basarili bir sekilde ongordugunu; bu konudaki bilimsel teorisinin ne kadar basarili oldugunu gordukce yazara daha cok saygi duyuyorum.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Free Download [Suspense Book] ✓ 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - by Emre Kongar ↠
  488 Emre Kongar
 • thumbnail Title: Free Download [Suspense Book] ✓ 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - by Emre Kongar ↠
  Posted by:Emre Kongar
  Published :2019-08-03T10:16:24+00:00