☆ Gene Yalnızlık || Ê PDF Read by ↠ Nurullah Ataç

By Nurullah Ataç | Comments: ( 833 ) | Date: ( Feb 21, 2020 )

Gene Yaln zl k T rk iirinin ve yk s n n nemli adlar n n se me eserlerini gen lerle bulu turan Do an Karde Dizisi, iki yeni kitapla deneme t r ne a r yor okurunu C n m Efendim, Bilseniz ne kadar severim c n m demeyi Ca y yle uzatarak K saca s ylemenin de bir zevki, bir tatl l vard r, bilirim, ama caaan m demek daha ho uma gider benim Nas l anlatay mGene Yaln zl k T rk iirinin ve yk s n n nemli adlar n n se me eserlerini gen lerle bulu turan Do an Karde Dizisi, iki yeni kitapla deneme t r ne a r yor okurunu C n m Efendim, Bilseniz ne kadar severim c n m demeyi Ca y yle uzatarak K saca s ylemenin de bir zevki, bir tatl l vard r, bilirim, ama caaan m demek daha ho uma gider benim Nas l anlatay m daha bir k a oluyor, hani k denince bir de air anla l yor, i te o m nada, daha do rusu iki m nas yla birden Benim durup dururken C n m dedi im de olur.


 • Title: Gene Yalnızlık
 • Author: Nurullah Ataç
 • ISBN: 9789750819858
 • Page: 404
 • Format: Paperback

About Author:

Nurullah Ataç

T rk ele tirmen, denemeci, yazar, air Ele tiri ve deneme alan d nda hemen hemen eser vermeyen say l yazar ve airlerden biridir.Nurullah Ata , 21 A ustos 1898 de Hammer in Osmanl Tarihi isimli kitab T rk eye eviren Mehmet Ata Bey in o lu olarak stanbul da do du Nurullah Ata n babas Mehmet Ata ba ar l bir b rokrat idi lkokuldan sonra Galatasaray Lisesi nde 4 y l okudu Daha sonra e itimini svi re de s rd rd Babas n n l m n n ard ndan 1919 da stanbul a d nd 1922 y l na kadar stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi ni s rd rd tamamlayamad Frans zca retmenli i ve terc manl k yapt 1945 ten sonra Cumhurba kanl evirmeni olarak g rev yapt.1926 y l nda Leman Ata ile evlendi Bu evlilikten 1926 da, daha sonra babas n n ya am ndan kesitler anlatt kitab Babam Nurullah Ata yazacak olan Meral Ata Tolluo lu do arK yay n kolu ba kan oldu lk iirleri Derg h ta yay mland Frans z, Latin ve Rus klasiklerinden eviriler yapt Gazete ve dergilerde ele tiri ve deneme t r nde yaz lar yazd Ele tiri yaz lar yla T rk edebiyat nda izlenimci ele tirinin ilk rneklerini verdi Ak am da tiyatro ele tirmenli i, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, D nya gazetelerinde ele tiri yaz lar kt Denemeleri T rk Dili, Varl k, Yedi g n, lk , Se ilmi Hikayeler dergilerindedir.Ata yaz ya am na tiyatro ele tirisi ile ba lam t r lk yaz s 1921 de Derg h ta yay mlanan T rk Tiyatrosunda lk G z A r s adl tiyatro ele tirisidir Ata , tiyatro ele tirisi ile ilgili yaz lar n Derg h ve Ak am d nda H kimiyet i Milliye, Milliyet, Son Posta, Haber Ak am Postas , Ulus, Son Havadis gazetelerinde ve Hayat, Dar lbedayi T rk Tiyatrosu , Yeni Adam, lk dergilerinde yay mlam t r Bu gazete ve dergilerde 1921 1957 y llar aras nda tiyatro hakk nda yakla k 125 yaz s bulunmaktad r ve bu yaz lar kitaplar na girmemi tir Ata , tiyatro eserleri i in yazd ele tirilerle T rk tiyatrosu i in bir yol g sterici olmu tur Bat l tiyatroyu yak ndan tan yan Ata , T rk tiyatrosunun ve seyircisinin Bat n n se kin oyunlar n oynayacak ve izleyecek d zeye gelmesi i in ok aba harcam t r Ata tiyatro hakk nda yazm oldu u ele tirilerle yaln zca tiyatro sanat ile ilgili teorik g r lerini ve T rk tiyatrosunun tarih geli imini g zler n ne sermekle kalmam , ayn zamanda bu sanat n T rkiye de geli imine de katk da bulunmu tur.1955 y l nda gut ve eker hastal ortaya kt E inin 1955 y l nda l m n n ard ndan karaci er ve b brek rahats zl klar ba lad 17 May s 1957 y l nda stanbul Numune Hastanesi nde ld l m nden sonra bir ok yaz n ve sanat dergisinde kendisi i in zel say kart lm t r ve hakk nda 2 kitap haz rlanm t r Bunlardan ilki 1959 da Tahir Alangu nun haz rlad Ata a Sayg isimli, O nun i in yaz lm yaz lar n derlendi i bir kitapt r kincisi ise, T rk Dil Kurumunun 1962 de Ankara da kard Ata isimli kitapt r.Comments Gene Yalnızlık

 • Puna Baris

  Nurullah Ataç ile, sınavlara yönelik hazırlık kitaplarındaki paragraflarının dışında tanışmak iyi oldu.Bu Türkçe düşkünü ve "ve" düşmanı eleştimenimizin en çok da o meşhur asabiyeti hoşuma gitti doğrusu. Kırıcı olduğunu değil de daha çok doğruya doğru diyen bir üslubu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Tevfik Fİkret veya A. K. Tecer ile ilgili yazdıklarını okurken gülümsemeden edemiyor insan. Bunun dışında yazdıklarını okurken -sanırım dili çok [...]


 • Selda Ceylan

  Tarihi bilen zamanın yeniliklerine şaşmaz,onları kabul eder.*Doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da, zevklerle de zenginleştiren hep sevgi, kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik.*Sevgi aslında belki hoş bir masal, içimizin çirkinliklerini unutup kendimizi avutmak için uydurduğumuz bir yalandır; kökü özcülüğümüzde, ikiyüzlülük içgüdüsüdür. Olsun; [...]


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ☆ Gene Yalnızlık || Ê PDF Read by ↠ Nurullah Ataç
  404 Nurullah Ataç
 • thumbnail Title: ☆ Gene Yalnızlık || Ê PDF Read by ↠ Nurullah Ataç
  Posted by:Nurullah Ataç
  Published :2019-08-07T06:14:01+00:00