✓ Nesillerin Ruhu || Ç PDF Read by ☆ Mehmet Kaplan

By Mehmet Kaplan | Comments: ( 517 ) | Date: ( Apr 08, 2020 )

None


 • Title: Nesillerin Ruhu
 • Author: Mehmet Kaplan
 • ISBN: null
 • Page: 306
 • Format: None

About Author:

Mehmet Kaplan

Bug n Eski ehir e ba l , Sivrihisar da do du Babas Halil brahim Bey, annesi Fatma Han md r Mehmet Kaplan Sivrihisar ilkokulunu bitirir 1928.Ailesi Eski ehir e yerle ince Eski ehir Lisesi ne devam eder 1935 y l nda liseyi bitiren Mehmet Kaplan, hocalar n n etkisiyle Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m ne girmek zere stanbul a gelir.T rk Dili ve Edebiyat B l m ne kayd n yapt r r, yard mc disiplin olarak felsefe, psikoloji ve sosyoloji derslerine devam eder.Re it Rahmeti Arat n temin etti i bir bursla 1936 y l nda Almanya ya gider Almanca renir, bir yandan da lise y llar nda ba lad Frans zcas n ilerletmek i in terc meler yapar.Mehmet Kaplan, Almanya dan d nd kten sonra, E refo lu Rum Hayat ve Eserleri adl bir travay haz rlar 1939 y l nda Emir Sultan isimli lisans teziyle mezun olur Fuat K pr l taraf ndan asistan namzedi olarak Fak lteye al n r 1939 , ancak K pr l siyasete at larak Fak lteden ayr l nca, yerine tayin edilen Ahmet Hamdi Tanp nar n asistan olur.1939 y l nda Nam k Kemal hakk ndaki doktora tezine ba lar 14 Ekim 1942 y l nda, Nam k Kemal, Hayat ve Eserleri adl teziyle T rkiye de Ali Nihat Tarlan dan sonra ikinci edebiyat doktoru unvan n al r Ayn y l n ubat nda edebiyat retmeni Behice Moyuncur Han mla evlenir 28 Mart 1944 tarihinde Tevfik Fikret ve iiri adl teziyle do ent olur 1944 1946 y llar aras nda B y k ekmece ve Konya Asker Ortaokulu nda vatan g revini yapar 1949 y l nda Fak lte kontenjan ndan bir y ll na Fransa ya gider Sorbonne niversitesi nde ders, seminer ve konferanslar takip eder, ilm al malar yapar 1950 y l n n Temmuz ve A ustos aylar nda Londra ya ge er.26 Haziran 1953 tarihinde iir Tahlilleri I Akif Pa a dan Yahya Kemal e adl takdim teziyle profes rl e y kseltilir.1958 y l nda e itim ve retime ba layan Atat rk niversitesi nin kurucu hocalar aras nda g n ll olarak yer alan Mehmet Kaplan, Edebiyat Fak ltesi dekanl ve Rekt r vekilli i yapar.Mehmet Kaplan, 24 Ocak 1962 tarihinde Prof Ahmet Hamdi Tanp nar n vefat zerine Yeni T rk Edebiyat K rs s ba kanl na getirilmi tir.10 Kas m 1966 da fedak r hayat arkada Behice Han m kaybeden Mehmet Kaplan, alt ay kald Avrupa dan d nd kten sonra ubat Temmuz 1967 Bas n l n Kurumu Genel Kurul yeli ine, 1973 te stanbul niversitesi Senato yeli ine, 1974 te T rkiyat Enstit s m d rl ne se ilir 1981 y l nda Mill K lt r Vakf taraf ndan kendisin Mill k lt re hizmet eref arma an verilir.2547 say l Y ksek retim Kanunu gere ince, niversite b nyesinde yap lan de i iklik zerine 6 Eyl l 1982 tarihinde stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m ba kanl na ve 1983 te ikinci defa T rkiyat Enstit s yeni ad yla T rkiyat Ara t rma Merkezi m d rl ne atan r.14 Ekim 1983 te Atat rk K lt r, Dil ve Tarih Y ksek Kurumu Y ksek Kurul yeli ine se ilir Prof Dr Mehmet Kaplan, K lt r Bakanl , Mill E itim Bakanl ve Devlet Planlama Te kil t taraf ndan kurulan k lt r, dil ve edebiyat komisyonlar n n hemen hepsinde vazife alarak de erli hizmetlerde bulunmu tur.1 Ocak 1984 tarihinde ya haddinden emekli olan Mehmet Kaplan, vefat na kadar 23 Ocak 1986 Per embe Marmara niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat b l m nde lisans, y ksek lisans ve doktora dersleri vermeye devam etmi tir.Comments Nesillerin Ruhu

 • Oğuzhan Kaya

  Her bir ferdin nasıl gerekmesi gerektiğini anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nesiller arasındaki farklılıkları anlatan ve her neslin nasıl davranması gerektiğini anlattığı düşüncesi ile bu kitabı seçiyorumOkuma sonrası : Tahmin ettiğim üzere kuşaklar arası çatışmaları anlatan bir kitapla karşılaştım. Nesillerin yaşadıkları döneme göre davranışları etkilenmeleri anlatılıyor. Gayet etkileyici bir şekilde anlatılan kitabı önerebilirim :)


 • Serkan Demiralay

  Geçmiş ile günümüzdeki nesil arasındaki farkı görebileceğimi düşündüğüm için bu kitabı seçiyorum.Okuma sonrası yorum:Daha çok milliyetçilik konularını ele alınmış.Din,ilim,dil ve edebiyatın günümüze kadar olan değişimi de anlatılmış.Ben kitabı okumadan önceki beklentilerimi karşılayacak bir kitap bulamadım.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ✓ Nesillerin Ruhu || Ç PDF Read by ☆ Mehmet Kaplan
  306 Mehmet Kaplan
 • thumbnail Title: ✓ Nesillerin Ruhu || Ç PDF Read by ☆ Mehmet Kaplan
  Posted by:Mehmet Kaplan
  Published :2020-01-02T01:58:29+00:00