Best Download [Hasan Cemal] ↠ Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun! || [Romance Book] PDF ✓

By Hasan Cemal | Comments: ( 901 ) | Date: ( Jul 05, 2020 )

Sava a yeter art k K rt sorunu konusunda en yetkin kalemlerden biri olan Hasan Cemal den yepyeni bir bak arp c ve sorun aray c tespitler K rt sorunuyla ilgili ilk kitab m K rtler 2003 te yay mland Meselenin pe ini b rakmad m K rt sorununun silah ve iddetle ba nas l kopar, PKK da dan nas l iner sorusunun yan t n ara t rmaya devam ettim Bu abalar m her zaSava a yeter art k K rt sorunu konusunda en yetkin kalemlerden biri olan Hasan Cemal den yepyeni bir bak arp c ve sorun aray c tespitler K rt sorunuyla ilgili ilk kitab m K rtler 2003 te yay mland Meselenin pe ini b rakmad m K rt sorununun silah ve iddetle ba nas l kopar, PKK da dan nas l iner sorusunun yan t n ara t rmaya devam ettim Bu abalar m her zaman gazeteci kimli i er evesi i inde kald 2010 y l n n ekimiydi K z ltepe de PKK yeli inden on y l hapis yatm belediye ba kan yard mc s Ha im Baday la sohbet ederken K rtler kitab n bug n yazsan z bence farkl yazard n z, dedi Hakl s n, dedim Anla lan dikkatli bir okurumdu nk ge en sekiz y l i inde K rt sorunu ve PKK ye ili kin bak a lar mda baz de i iklikler ya am t m Bu de i im K rt Realitesi yle PKK realitesinin giderek i i e ge mesinde d mleniyordu Bu kitap sava a K rt e ed be e , T rk e yeter art k diyor Hasan Cemal in yeni kitab i te b yle ba l yor Zarif doru unda yaz k kar n eksik olmad S mb l Da n n eteklerinden Hakk ri yi seyrediyorum abuk abuk ad mlarla geliyor Ya l bir kad n Belli, s yleyece i bir eyler var B t n ya ad ac lar sanki surat n n derin hatlar na yerle mi Ad H zu, soyad Ta Buyur H zu Teyze, diyorum ukurca n n Kavu ak k y nden devlet zoruyla Hakk ri nin en yoksul kenar mahallesindeki bir gecekonduya g edenlerden Yaz evlat, diye s ze ba l yor Biz bar a susam z Y re inden d k l yor s zc kler Da daki gerilla da, asker de bizim ocuklar m z Bar a sahip k n, mahk mlar affedin Bar a emanet olunK rt Sorununa Yeni Bak Bar a Emanet Olun ad yla n m zdeki hafta Everest etiketiyle kitap larda yerini alacak olan eser, Cemal in K rt meselesine ili kin son d nem s yle i, g zlem ve makalelerini kaps yor Cemal, kitab n yukar daki anekdotta s z n etti i H zu Teyze ye ithaf etmi Kitab n, Kandil Da nda, Bir PKK kamp nda gerilla ve bar umudu ba l kl b l m nde Hasan Cemal, 25 Haziran 2011 de Murat Karay lan ile r portaj i in Kandil e gidi ini anlat yor Devam nda, Kandil Da nda bir ceviz a ac n n alt nda bar konu mak diyor Hasan Cemal Burada Karay lan ile yapt s yle iye yer veriyor Usta gazeteci, Karay lan n Bizi da dan indirecek yegane otorite Ba kan Apo dur s zlerinin alt n iziyor Hasan Cemal, Karay lan a soruyor, Devlet mral daki calan kullanabilir mi Karay lan, Kendini kulland rtmayacak kadar ak ll ve derinliklidir Ba kan Apo diye yan t veriyor Cemal, Kandil den g n sonra Selahattin de Ne irvan Barzani ile g r t n anlatarak, Barzani den edindi i izlenimleri yedi ba l k alt nda s ral yor 1 Art k Ankara n n PKK realitesi ni g rerek, bu realiteyi kabul ederek, bar planlamas 2 Ankara da devletin ok ba l de il, bug n art k tek ba l davranmas 3 Ve PKK nin esas liderinin mral da hapis bulundu u ger e inin bir an bile g zden ka r lmamas.4 calan n mral ko ullar n n bar kap s n n a lmas ndaki b y k nemine g re k sa vadeli ad mlar at lmas , orta ve uzun vadenin planlanmas 5 Elbette Hatip Dicle nin, KCK tutuklusu ba ms z milletvekillerinin durumu ve genel olarak KCK tutuklular konusunda olumlu geli meler kaydedilmesi6 10 bin ki inin ya ad Mahmur Kamp yla ilgili olarak bir iyi niyet g sterisi yap lmas 7 Ankara yla PKK aras ndaki g ven bunal m n zamanla giderecek ad mlar n mutlaka d n lmesi Kitab n di er b l mlerinde K rt sorunu ile ilgili geli meler analizler yer al yor Demokratik a l m ve Habur buralarda nemli bir yer tutuyor Hasan Cemal, IRA ve ETA rneklerini incelemek i in yapt klar geziye de yer veriyor.


 • Title: Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun!
 • Author: Hasan Cemal
 • ISBN: 9789752899315
 • Page: 428
 • Format: Paperback

About Author:

Hasan Cemal

Hasan Cemal, T rk gazeteci, yazar ttihat ve Terakki partisinin en nemli ahsiyetlerinden olan Cemal Pa a n n torunudur 1965 y l nda Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi nden mezun oldu Gazetecili e 1969 y l nda Ankara da haftal k Devrim dergisinde ba lad Yeni Ortam dergisi, Anka Ajans ve G nayd n gazetesinde al t ktan sonra 1973 y l nda Cumhuriyet gazetesine girdi 1981 1992 y llar aras nda Cumhuriyet gazetesinde genel yay n y netmenli i yapt 1992 1998 y llar aras nda Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarl n yapt Halen Milliyet gazetesinde haftada alt g n i ve d politika yaz lar yaz yor Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti F kra d l n kazand Genel yay n y netmenli ini yapt Cumhuriyet gazetesi 1986 da Sedat Simavi d l n kazanarak y l n gazetesi se ildi.Comments Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun!

 • Erdal yuksel

  pkk nın dağa çıkmasında tek suçlu türkiye mi? o işkencelere sadece kürtler mi maruz kaldı? YA SEV YA TERK


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Best Download [Hasan Cemal] ↠ Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun! || [Romance Book] PDF ✓
  428 Hasan Cemal
 • thumbnail Title: Best Download [Hasan Cemal] ↠ Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun! || [Romance Book] PDF ✓
  Posted by:Hasan Cemal
  Published :2019-09-15T00:25:07+00:00